Skrald

eller mere end blot det?

Kommercielt affald

Termisk anvendelse som et alternativ

Beskrivelse

Klassisk kommercielt affald er som udgangspunkt alt affald, der ikke kan henføres til byggeri og demontering, eller kommunalt affald. Plastaffald, papir, træ og tekstiler hører også under denne kategori. Specielle produktionsrester fra industrien medregnes dog som kommercielt affald.

Oprindelse

Affaldet stammer fra affaldsindsamling inden fir industrien og kommerciel handel. Dette inkluderer også store industrivirksomheder samt gastronomi, detailhandel og kontorer. For det meste er det sækkevarer, og dette affald omtales derfor i høj grad som kommercielt affald, svarende til husholdningsaffald.

Udnyttelse

Ligesom bygge- og nedrivningsaffald afleveres kommercielt affald også til passende behandlingsanlæg til videre sortering, hvor det undersøges og sorteres for genanvendelige komponenter. Også i dette tilfælde sendes den ikke-genanvendelige sorteringsrest til termisk genanvendelse.

Lovbestemmelser

Oparbejdningspligt i henhold til erhvervsaffaldsforordningen (GewAbfV)

Kontakt